Ασφάλεια και Υγεία

Η ασφάλεια και υγεία των συμμετεχόντων, των θεατών, του προσωπικού, των εθελοντών και των συνεργατών μας είναι υψίστης και αδιαπραγμάτευτης σημασίας και αξίας για εμάς.
 
Εφαρμόζουμε τις πολιτικές και διαδικασίες του διεθνούς προτύπου Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801:2008) με σκοπό τον προσδιορισμό, έλεγχο, περιορισμό και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων με εμπόδια και δοκιμασίες.
 
Επίσης, ακολουθούμε το σύνολο των προτύπων και αρχών του Συστήματος ISO9000:2008. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9000:2008 μας επιτρέπει τον εντοπισμό, αξιολόγηση, έλεγχο και βελτίωση των βασικών επιχειρησιακών διεργασιών και διαδικασιών επιτρέποντας μας την παροχή του μέγιστου επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας, την πλήρη συμμόρφωση μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης.